Putno zdravstveno osiguranje

 • Povoljno
 • Osiguranje pokriva ceo sve
 • NOVO – Paket putnih osiguranja

Odlazak na put uvek u sebi sadrži određenu dozu neizvesnosti i nepredvidivosti jer naša destinacija nam nije nikada do kraja poznata i naš boravak može krenuti potpuno drugim pravcem od planiranog. Ukoliko se tako nešto i dogodi, uz polisu putnog zdravstvenog osiguranja, najveći deo briga, prepuštate nama, Vašem osiguravaču.

NOVO – PAKET PUTNIH OSIGURANJA

Na početku letnje sezone, uključili smo u našu ponudu osiguranja novi paket – Paket putnih osiguranja.

Paket putnih osiguranja potencijalnim korisnicima omogućava da uz osnovno Putno zdravstveno osiguranje mogu ugovoriti dodatna osiguravajuća pokrića, i to: auto asistenciju, osiguranje gubitka prtljaga i/ili osiguranje troškova prevremenog prekida započetog putovanja.

Kupovinom polise Putnog zdravstvenog osiguranja možete izabrati, prema svojim potrebama, jedno, dva ili sva tri dopunska osiguranja:

Auto asitencija – obezbeđuje organizaciju pomoći, kao i pokriće troškova u slučaju da se osiguranik nađe u nevolji usled: kvara, oštećenja i uništenja vozila, saobraćajne nezgode, nestanka goriva, gubitka ili oštećenja ključeva i dr.

Osiguranje gubitka prtljaga – odnosi se na štete nastale usled gubitka, protivpravnog oduzimanja, uništenja putnog prtljaga na putovanju do ugovorene sume osiguranja.

Osiguranje troškova prevremenog prekida započetog putovanja pokriva neiskorišćeni deo aranžmana zbog nepredviđenog prekida započetog putovanja usled iznenadnh prepreka kao što su smrtni slučaj, teška bolest i teška povreda usled nezgode.

Bilo da putujete individualno, porodično ili poslovno sada možete sebi obezbediti Paket putnih osiguranja za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, sa veoma širokim osiguravajućim pokrićem brojnih rizika.

Usluge Paketa putnih osiguranja pružamo u saradnji sa Assistance April Beograd.

Posebni uslovi za Paket putnih osiguranja

Premije osiguranja su izuzetno povoljne ako se ugovara osiguranje za grupu osiguranika (6 i više) ili za celu porodicu.

Prema Uslovima osiguranja (Opšti uslovi za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu) mogu se osigurati zdrava lica od 0 meseci do navršenih 80 godina života, koji su državljani Republike Srbije, kao i strani državljani i lica bez državljanstva uz uslov da imaju prebivalište odnosno odobrenje za privremeni boravak ili su stalno nastanjeni u Republici Srbiji.

Pogledajte kratko uputstvo – Kako treba da postupite u slučaju nezgode ili bolesti:

*Spiskovi lekara su informativnog karakatera i često se ažuriraju. Molimo Vas da pre odlaska kod lekara u slučaju nezgode po osnovu Polise za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, pozovete centar APRIL Beograd, +381 11 36 36 999.

Grčka: TASOS-2018_1.pdf * KRF-2018_2.pdf * OLIMPSKA-SOLUNSKA-REGIJA-2018_2.pdf * KRIT-2018_2.pdf * OSTRVA-GRCKA-2018_2.pdf * PARGA-SIVOTA-LEFKADA-2018_2.pdf * HALKIDIKI-2018_2.pdf

Bugarska: Spiskovi-lekara-2018/Bugarska.pdf

Turska: Spiskovi-lekara-2018/Turska.pdf

Egipat: Spiskovi-lekara-2018/Egipat.pdf

Polisa za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu pruža naknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadnih bolesti ili posledica nesrećnog slučaja, za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Osiguranjem je obuhvaćen i prevoz osiguranika do kuće (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja.

Osigurati se može svako zdravo lice čije je stalno mesto boravka u Srbiji. Osiguranje počinje u 0.00 sati dana koji je u polisi naveden kao dan početka osiguranja, ali ne pre nego što osiguranik pređe državnu granicu Republike Srbije i ne pre plaćanja premije, a prestaje u 24.00 sata dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja.

Ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen pre putovanja u inostranstvo. Ugovori zaključeni posle početka putovanja smatraće se nevažećim.

Osiguranje se može zaključiti kao:

 • individualno
 • porodično (bračni drug i deca do18 godina starosti )
 • grupno osiguranje (6 i više lica, sa priloženim spiskom svih članova grupe)
 • multi osiguranje sa više ulazaka / izlazaka iz zemlje

Maksimalan iznos pokrića po jednom putovanju je ugovorena osigurana suma navedena na polisi.

Premija osiguranja zavisi od: visine ugovorene sume osiguranja, načina zaključenja osiguranja, starosti osiguranika, trajanja putovanja, proširenja osiguravajućeg pokrića na sportske rizike. Na iznose premije osiguranja obračunava se 5% poreza.

Ovim osiguranjem je obuhvaćeno:

 • ambulantno lečenje
 • lekovi i zavoji propisani od lekara
 • sanitetski materijal koji je neophodan u toku lečenja preloma ili povrede ekstremiteta (npr. gips i zavoj) i pomagala za hodanje propisana od lekara
 • radioterapija, termoterapija ili fototerapija i drugi slični tretmani propisani od lekara
 • RTG dijagnostika
 • bolničko lečenje osiguranika u ustanovi koja se smatra bolnicom u stranoj zemlji, koja ima dovoljno dijagnostičkih i terapeutskih kapaciteta, a lečenje se sprovodi po metodama koje su naučno prihvaćene i klinički testirane u toj zemlji (koristi se bolnica u mestu gde osiguranik boravi ili najbliža odgovarajuća bolnica)
 • troškovi prevoza od strane hitne službe do najbliže bolnice ili najbližeg lekara
 • troškovi upućivanja u specijalizovane klinike, ako je to medicinski neophodno i propisano od lekara
 • operacija zbog akutnih bolesti (uključujući operaciju i troškove vezane za nju)
 • stomatološke usluge, ali samo u cilju olakšavanja akutne zubobolje, u iznosu do 80.00 EUR

Isključene su obaveze osiguravača ako je bolest ili nesrećni slučaj nastao pre zaključenja odnosno početka važenja polise.

Osigurati se može svako pojedinačno putovanje u inostranstvo. Osobama koje često putuju pruža se mogućnost ugovaranja godišnje polise osiguranja čime se rešavaju brige oko toga jesu li na vreme ugovorili osiguranje ili ne.

Putno osiguranje nudimo u saradanji sa Assistance April Beograd.

Print Friendly, PDF & Email